Licens- och tjänstavtal för Business Solution

Detta Licens- och tjänstavtal för Bitdefender-lösningar (“avtal”) är ett juridiskt dokument mellan Bitdefender och dig, för användning av Bitdefender-programvara och installation av tjänsterna och eventuell annan tjänst som tillhandahålls av Bitdefender (“Bitdefender-lösningar”).

1. DEFINITIONER.

"Du" eller "dina" hänvisar till en person eller enhet som har ingått detta avtal och beställt Bitdefender-lösningar och/eller tjänster från Bitdefender eller dess auktoriserade återförsäljare eller distributörer.

"Avtal" är ett juridiskt avtal mellan Bitdefender och dig, för användning av Bitdefender-lösningarna.

En anställd eller annan agent, däribland återförsäljare eller leverantör som installerar eller registrerar Bitdefender-lösningen för denna enhet, måste vara en representant för enheten och måste godkänna detta avtal för enheten innan Bitdefender-lösningen kan användas. Skriv ut detta avtal och spara en kopia elektroniskt.

Partner” innebär en enhet som du, vilket som är tillämpligt, äger eller kontrollerar, direkt eller indirekt, och eventuella moderbolag som äger eller kontrollerar, och alla de bolag som moderbolaget kontrollerar. För den här definitionens syften innebär "kontroll" direkt eller indirekt ägarskap av mer än femtio procent (50 %) av rösträtterna (motsvarande rätten att rösta för val av styrelseledamöter eller annan ledning) i en enhet.

Beta-lösning” innebär en utvärderingslösning märkt som eller på annat sedd avsedd som en betatestversion, oavsett om betalning har gjorts

Bitdefender-lösning” innebär Bitdefender-programvara och tjänster som identifieras i transaktionsdokument och initiering av tjänsterna och kan innehålla tillhörande medier, tryckta material och dokumentation och eventuella programvaruuppdateringar och teknisk support.

Dokumentation” innebär förklarande material i tryckt, elektronisk eller onlineform som medföljer Bitdefender-lösningarna.

Uppdatering” innebär en uppdatering av upptäckstdata eller programvara som görs tillgänglig för dig, enligt Bitdefenders gottfinnande från tid till annan, men utesluter alla uppdateringar som marknadsförs och licensieras mot en separat avgift.

Uppgradering” innebär all utökning eller förbättring av funktionaliteten i Bitdefender-lösningen som görs tillgänglig för dig med Bitdefenders gottfinnande från tid till annan, men utesluter all programvara och/eller uppgraderingar som marknadsförs och licensieras mot en separat avgift.

Användare” innebär en anställd, oberoende konsult eller annan person i din enhet som använder eller har tillgång till eller drar nytta av den Bitdefender Solution som är licensierad till dig.

2. PRODUKTREGISTRERING.

Registrering kräver ett godkänt Bitdefender-konto som inkluderar en giltig e-postadress för att ta emot uppdateringar, uppgraderingar, andra meddelanden och en giltig produktlicens. Bitdefender-kontot är obligatoriskt för att använda Bitdefender-lösningen, såsom framgår av produktdokumentationen.

För alla Bitdefender-lösningar utom Bitdefender Security for AWS-registrering krävs ett giltigt produktserienummer som finns i transaktionsdokumentationen från Bitdefender-distributören eller återförsäljaren från vilken du erhöll Bitdefender-lösningen.

Den här kontrollen säkerställer att Bitdefender-lösningen endast fungerar på enheter, virtuella maskiner och mobilenheter med giltig licens och att användare med giltiga licenser får tjänsterna. Bitdefender-kontot behövs för att aktivera onlinefunktionerna, såsom anges i produktdokumentationen.

Bitdefender Security for AWS, är en prenumerationsbaserad tjänst som erbjuds av Bitdefender för Amazon EC2-kunder.

Om du köper direkt från Bitdefender måste du ha ett Amazon Payments-konto med ett giltigt kreditkort för den månadsvisa faktureringen. Du får ingen eller behöver inte använda en licensnyckel.

Bitdefender-lösningens funktioner och villkor presenteras på Bitdefenders webbplats, e-shop eller tillämplig transaktionsdokumentation.

Den information som anges (namn, e-postadress, lösenord) under den initiala installationen, om den samlas in, används som kontonamn under vilket du kan välja att ta emot tjänster och/eller under vilket du kan använda vissa funktioner i Bitdefender-lösningen. Du kan ändra lösenordet, och Bitdefender rekommenderar att du gör det, när som helst efter att produkten installerats.

3. LICENSRÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR.

Vid Bitdefenders godkännande av din beställning och med beaktande av betalningen av avgiften från dig och mottagande av motsvarande betalning av Bitdefender, tilldelar Bitdefender dig den begränsade, icke-exklusiva, ej överlåtbara rätten att använda Bitdefender-lösningen som du beställt enbart för din interna affärsverksamhet och dina filialer och enligt villkoren i detta avtal. Du kan tillåta dina användare att använda Bitdefender-lösningarna för detta ändamål och du ansvarar för att de följer detta avtal vid sådan användning.

Du får installera eller använda Bitdefender Solutions och initiera tjänsterna på så många enheter som behövs med den begränsning som följer av det totala antalet licensierade platser som anges i beställningen. Beroende på den köpta produkten har du rätt till licens för fysiska datorer, virtuella maskiner, Amazon EC2-instanser och/eller Exchange-postlådor, enligt vad som anges i inköpsdokumenten. Du bekräftar och samtycker till att Bitdefender-lösningen kan användas/konfigureras på en instans på konsolen i taget (antingen i molnet eller lokalt, men inte båda samtidigt). För att undvika tvivel får Bitdefender-lösningen inte användas/konfigureras på mer än en instans åt gången. En migrering från en konsol till en annan är dock möjlig, Kontakta Enterprise-supporten om du vill ha mer information.

Du kan använda en kopia av Bitdefender-lösningen på en enhet. Om et större antal kopior och/eller antal enheter specificeras i beställningen från den auktoriserade distributören eller återförsäljaren från vilken du skaffade Bitdefender-lösningen (tillåtet antal), har du rätt att kopiera Bitdefender-produkten i enlighet med sådana specifikationer; Du kan göra en kopia av Bitdefender-lösnngen för säkerhetskopierings- eller arkiveringssyften; Om Bitdefender-lösningen stödjer flera plattformar eller språk, om du får Bitdefender-lösningen på flera medier, om du på annat sätt får flera kopior av Bitdefender-lösningen eller om du får Bitdefender-lösningen paketerad med annan programvara, får det totala antalet enheter på vilka alla versioner av Bitdefender-lösningen är installerade inte överstiga det tillåtna antalet.

Under installationsprocessen kan Bitdefender Solution avinstallera eller inaktivera andra säkerhetsprodukter om sådana produkter eller funktioner är inkompatibla med Bitdefender Solution.

Om du köper tillägget Bitdefender GravityZone XDR for MSP, kräver det tilläggen Bitdefender Advanced Threat Security (ATS) och Bitdefender Endpoint Detection and Response (EDR) som aktiveras automatiskt tillsammans med tillägget Bitdefender GravityZone XDR for MSP och faktureras i enlighet.

Bitdefender-lösningen är skyddad av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal, samt andra immateriella egendomslagar och avtal. Bitdefender-lösningen är licensierad, inte såld. Det här avtalet ger dig bara vissa rättigheter att använda Bitdefender-lösningen.

Lisensbegränsningar. Enligt detta avtal får du inte överföra eller underlicensiera Bitdefender-lösningen till en annan person eller enhet; du ska inte hyra ut, leasa, låna, auktionera eller vidaresälja Bitdefender-lösningen eller ändra, översätta eller skapa härledda verk, bakåtkompilera, dekompilera eller demontera Bitdefender-lösningen, i sin helhet eller delar därav, eller på annat sätt försöka rekonstruera eller upptäcka käll- eller objektkoden eller underliggande idéer, algoritmer, filformat, programmering eller interoperabilitetsgränssnitt (eller om lagen så tillåter, godkänner du tillhandahålla minst 90 dagars skriftlig förvarning); du ska inte använda Bitdefender-programvaran för att tillhandahålla tjänster åt tredje parter eller tillåta åtkomst till Bitdefender-lösningen från en tredje part annat än underleverantörer eller konsulter som arbetar för dig. Du får inte låta tredje parter dra nytta av användningen av funktionalitet i Bitdefender-lösningen och tjänster via tidsdelning, tjänstebyrå eller annat arrangemang. Du får inte ta bort några patenterade anteckningar eller etiketter på Bitdefender-lösningen och du får inte lämna ut resultat från eventuella programriktlinjetester utan Bitdefenders skriftliga tillstånd. Om Bitdefender tillhandahåller Bitdefender-lösningen (i) inbäddad, införlivad eller laddad på en fysisk hårdvaruenhet eller (ii) tillgänglig för nedladdning till en särskild fysisk hårdvaruenhet, så är licensen begränsad för användning på endast den enheten. Dessutom får du inte (a) modifiera, blockera, kringgå eller på annat sätt störa eventuell autentisering, licensnyckel eller säkerhetsåtgärder i Bitdefender-lösningen.

Du måste erhålla alla nödvändiga rättigheter och behörigheter från dina användare för att använda Bitdefender-lösningen

Kontrollera försäljningsdokumenten och Bitdefenders webbplatser för begränsningar av användning bland de olika slutpunktskategorierna.

4. UTVÄRDERINGS- OCH BETALICENS.

Om Bitdefender Solution tilhandahålls dig för utvärderingsändamål och du har ett utvärderingsavtal med Bitdefender för Bitdefender Solution, följer din rättigheter att utvärder Bitdefender Solution villkoren i sådant utvärderingsavtal. Om du inte har något utvärderingsavtal med Bitdefender för Bitdefender Solution och om du har fått Bitdefender Solution för utvärderingsändamål, ersätts avsnitt 3, LICENSRÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR, härmed med följande villkor. Bitdefender tilldelar dig en icke-exklusiv, tillfällig, royaltyfri, ej tilldelbar licens för att använda Bitdefender Solution enbart för intern icke-produktionsutvärdering. Sådan utvärderingslicens ska avslutas (i) på slutdatumet för den förbestämda utvärderingsperioden, om en utvärderingsperiod har förbetsämts i Bitdefender Solution eller (ii) trettio (30) dagar från datumet för din initiala installation av Bitdefender Solution, om ingen sådan utvärderingsperiod är förbestämd (“utvärderingsperiod”). Bitdefender Solution får inte överföras och tillhandahålls i befintligt skicka utan några garantier. Du är ensamt ansvarig för att vidta lämpliga åtgärder för att säkerhetskopiera ditt system och vidta andra åtgärder för att förhindra förlust av filer eller data. Bitdefender Solution kan innehålla en automatisk inaktiveringsmekanism som förhindrar dess användning efter en viss period. Vid upphörande av utvärderingsperioden ska sluta använda Bitdefender Solution och förstöra alla kopior av Bitdefender Solution. Alla andra villkor i detta avtal ska annars tillämpas för din utvärdering av Bitdefender Solution.

Om du är en betaanvändare kan du använde Bitdefender Solution för testsyften i en icke-produktionsmiljö under max trettio (30) dagar från det datum du laddade ner Bitdefender Solution ("betaperioden").

Under en utvärderings- eller betaperiod kan du få webb- eller e-postbaserad teknisk support i det land där du befinner dig och uppdateringar, om tillämpligt, utan någon garanti eller säkerhet av något slag.

BESTÄMMELSERNA I AVSNITTET GÄLLER ISTÄLLET FÖR AVSNITT 11 AVSEENDE ALLA UTVÄRDERINGS- OCH BETALÖSNINGAR.

I DEN FULLASTE UTSTRÄCKNING DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG TILLHANDAHÅLLS BITDEFENDER SOLUTION SOM ANVÄNDS FÖR UTVÄRDERING ELLER BETATEST I BEFINTLIGT SKICK OCH UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG.

BETAFRISKRIVNING

BETAPROGRAMVARAN SOM LICENSIERAS HÄRUNDER ANTAS INNEHÅLLA BRISTER OCH ETT PRIMÄRT SYFTE FÖR DEN HÄR BETATESTEN ÄR ATT ERHÅLLA FEEDBACK PÅ PROGRAMVARUPRESTANDAN OCH IDENTIFIERING AV BRISTERNA. DU REKOMMENDERAS ATT SKYDDA VIKTIG INFORMATION, VARA FÖRSIKTIG OCH INTE PÅ NÅGOT SÄTT FÖRLITA DIG PÅ KORREKT FUNKTIONALITET ELLER PRESTANDA FÖR PROGRAMVARAN OCH/ELLER MEDFÖLJANDE MATERIAL.

Din rätt att använda Bitdefender Solution avslutas när utvärderings- eller betaperioden avslutas eller om du bryter mot något villkor i detta avtal. Vid utvärderings- eller betaperiodens slut måste du ta bort eller förstöra alla kopior av Bitdefender Solution och dokumentation och sluta använda tjänsten. Dina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal fortsätter att gälla efter att utvärderings- eller betaperioden har avslutats.

5. LICENSVILLKOR.

För alla Bitdefender-lösningar, utom Bitdefender Security for AWS, får du Bitdefender-lösningen baserat på den prenumeration du skaffat och du har vissa rättigheter att använda Bitdefender-lösningen under licens-/prenumerationsperioden, som ska påbörjas datumet för din initiala installation av Bitdefender-lösningen oavsett hur många kopior du har tillåtelse att använda och ska vara under den tidsperiod som framgår i dokumentationen eller tillämplig beställning från Bitdefender eller dess distributör eller återförsäljare från vilken du anskaffade Bitdefender-lösningen. Bitdefender-lösningen inaktiveras automatiskt när licensperioden är slut och du är inte behörig att få några funktions- eller innehållsuppdateringar till Bitdefender-lösningen.

För Bitdefender Security for AWS, månadsprenumeration, får du Bitdefender-lösningen så länge du betalar för prenumerationen. Om du inte betalar månadsprenumerationen, dras ditt konto in.

Dessutom, om du inte fortsätter att följa villkoren i detta avtal accepterar du att du inte har någon rätt att använda Bitdefender-lösningen och du accepterar att avinstallera eller inte använda Bitdefender-lösningen såvida du inte fortsätter att följa villkoren i detta avtal.

Bitdefender förbehåller sig rätten att sluta stödja sina produkter eller en version av sina produkter eller avbryta sina produkter eller produktfunktioner. Policyer för supportupphörande publiceras på Bitdefenders webbplats och kan nås på följande länk: https://www.bitdefender.com/support/bitdefender-end-of-life-policy-statement-982.html

För att undvika tveksamheter ska Bitdefender för utvärderingslicenser och betalösningar inte ha några ytterligare skyldigheter gentemot dig än att meddela i förväg vid upphörande av praktiska skäl och har ingen skyldighet att meddela i förväg i händelse av att du bryter mot detta avtal.

6. UPPDATERINGAR.

Genom att godkänna detta avtal, godkänner du att, under prenumerationsperioden kan ett serversystem efter ditt önskemål installerat i ditt nätverk användas för att ta emot och ta hand om uppdateringar av Bitdefender-lösningen. Det nödvändiga protokollet används inte för något annat än att skicka och ta emot Bitdefender-uppdateringar av produkt- och signaturfiler. Om du inte använder en lokal uppdateringsserver, erbjuder Bitdefender dig möjligheten att ladda ner uppdateringarna direkt från Bitdefenders innehållsleveransnätverk. Vissa uppdateringar som signaturuppdateringar, buggfixar eller mindre uppdateringar laddas automatiskt ner till din enhet och stora uppdateringar kräver ditt ingripande i gränssnittet.

Du måste ja betalat avgifter för Bitdefender-lösningen eller ha en aktiv prenumeration, vilket som är tillämpligt, för att få uppdateringar eller uppgraderingar.

7. ÄGARSKAP.

Alla rättigheter som inte uttryckligen fastställs härunder är förbehållna Bitdefender.

Bitdefender-lösningen kan samverka eller gränsa till programvara eller annan teknik som är licensierad till Bitdefender från tredje parter, som inte ägs av Bitdefender, men som Bitdefender har nödvändiga rättigheter att licensiera till dig. Du godkänner: Du använder sådan tredjepartsprogramvara i enlighet med detta avtal; ingen tredjepartslicensutgivare gör utger några garantier, villkor, åtaganden eller utfästelser av något slag, vare sig uttryckt eller underförstådd, till dig avseende sådan tredjepartsprogramvara eller själva produkterna; ingen tredjepartslicensutgivare har någon skyldighet eller ansvar gentemot dig som ett resultat av detta avtal eller din användning av sådan tredjepartsprogramvara; sådan tredjepartsprogramvara kan licensieras enligt licensvillkor som ger dig ytterligare rättigheter eller innehåller ytterligare begränsningar i samband med sådant material, förutom de som framställs i detta avtal, och sådana ytterligare licensrättigheter och begränsningar beskrivs eller länkas till i den tillämpliga dokumentationen eller inom själva produkten. För att undvika tveksamheter gäller sådana ytterligare rättigheter och/eller begränsningar tredjepartsprogramvaran på fristående grund; inget i sådana tredjepartslicenser ska påverka din användnings av Bitdefender-lösningen i enlighet med villkoren i detta avtal. Villkor för öppen källkodslicens publiceras i avsnittet Om för varje Bitdefender-lösning.

Avseende programvaran med öppen källkod ska följande villkor gälla i den utsträckning det uttryckligen krävs enligt licenserna, villkoren för relevanta licenser (däribland särskilt licensens omfattning samt friskrivning av garantier och skyldigheter) ska gälla för respektive tredjepartsprogramvara i stället för det här prenumerationsavtalet. Sådant villkor för tredjepartslicens som hör till respektive programvara finns på plats såsom anges i programvaran

FEEDBACK. Det är uttryckligen underförstått, bekräftat och överenskommet att du ska, oavsett om du formellt har ombetts att göra det, tillhandahålla Bitdefender rimliga förslag, kommentarer, omdömen och feedback avseende Bitdefender Solution, däribland men inte begränsat till användbarhet, felsökningsrapporter och testresultat, avseende test av Bitdefender Solution (sammantaget "Feedback"). Om du tillhandahåller sådan feedback till Bitdefender, ska du bevilja Bitdefender följande världsomspännande, exklusiva, oupphörliga, oåterkalleliga, royaltyfria, fullt betalda rättigheter: (i) att göra, använda, kopiera, ändra, sälja, distribuera, underlicensiera och skapa härledda verk av denna feedback som en del av en Bitdefender Solution, teknik, tjänst, specifikation eller annan dokumentation (enskilt och tillsammans, "Bitdefender Solutions"); (ii) att offentligt föreställa eller visa, importera, sända, överföra, distribuera, licensiera, erbjuda till försäljning och sälja, hyra ut, leasa eller låna ut kopior av feedbacken (och härledda verk därav) som en del av en Bitdefender Solution; (iii) att underlicensiera till tredje parter föregående rättigheter, däribland rätten att underlicensiera till ytterligare tredje parter; och (iv) underlicensiera till tredje parter alla anspråk på patent ägda eller licensierad av dig som nödvändigtvis överträds av en tredjepartsprodukt, teknik eller tjänst som använder, gränsar till, fungerar tillsammans med eller kommunicerar med den feedback eller del därav som är införlivad i en Bitdefender Solution, teknik eller tjänst. Dessutom garanterar du att din feedback inte är föremål för några licensvillkor som skulle kräva att Bitdefender måste efterleva ytterligare ansvarsskyldigheter med avseende på alla Bitdefender Solutions som införlivar eventuell feedback.

8. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BITDEFENDER GRAVITYZONE SECURITY  FOR EMAIL SOLUTION

Bitdefender GravityZone Security for Email Solution är en 100 % molnbaserad tjänst som analyserar e-posttrafik och tar bort oönskade eller skadliga meddelanden. Tjänsten skannar alla ingående (och Utgående) meddelanden för hot, däribland skadlig kod och nätfiskeattacker och undersöker URL:er som är inbäddade i meddelanden för att skydda användare mot olämpliga eller skadliga webbsidor.

Postlåda definieras som lagringsplats för elektroniska postmeddelanden som finns på en fjärrserver eller laddas ned till användarens enhet. E-postklientprogramvara organiserar oftast meddelanden i separat mappar däribland inkorg och skickade objekt.

1. Produktanvändningspolicy

Så här beräknas produktanvändning:

Följande beskriver de mätvärden som används för att beräkna produktanvändning för Bitdefender GravityZone Security for Email under en kalendermånad. För att undvika tveksamheter beräknas en kalendermånad från den första till den sista dagen i månaden, t.ex. 1 januari till 31 januari, 1 april till 30 april, osv.

a) Antal aktiva postlådor innebär: de postlådor (exklusive alias och distributionslistor) som har skickat eller tagit emot minst ett e-postmeddelande under perioden.

För att en postlåda ska vara debiterbar måste den primära flaggan vara satt till sann och objektklassen i Active Directory måste vara användare eller NULL ("NULL" ingår för miljöer där Active Directory inte används).

Delade postlådor, distributionslistor (DL), resurser, mm. har en objektklass vanligast för grupp eller msExchDynamicDistributionList för lokal eller delad postlåda för Office 365 / Exchange Online. Dessa räknas inte med i produktanvändningen.

Om du använder Azure Active Directory måste du tilldela korrekta behörigheter för att tillåta synkronisering av delade postlådor, annars går de inte att särskilja från standardanvändare och vara föremål för fakturering.

Postlådor som uppfyller kriterierna ovan måste också vara aktiva postlådor för att vara debiterbara. En aktiv postlåda är en postlåda som har fått eller skickat minst ett e-postmeddelande under perioden (månad).

Användning är summan av de aktiva primära postlådorna såsom definieras ovan. Produtanvändningsberäkningen som presenteras ovan gäller månadsfakturering (MSP). För års- eller flerårsfakturering är produktanvändningen lika med antalet "sålda" postlådor såsom anges i det kommersiella avtalet.

Överanvändning. Du åtar dig att det maximala antalet postlådor inte överskrider det antal prenumerationer du har köpt från tid till annan. Om du överstiger antal köpta prenumerationer godkänner du att betala ytterligare prenumeratonsavgifter avseende de ytterligare postlådorna tillbaka till tiden för överanvändning.

Överanvändning ska vara ett användningsscenario där en kund som betalar per år/flera år använder mer än de antal postlådor som anges i det kommersiella avtalet, detta beräknas med hjälp av metoden Aktiv postlåda som presenteras ovan. Bitdefender förbehåller sig rätten att fakturera skillnaden mellan sålda postlådor och de faktiskt aktiva postlådorna såsom fastställs i Bitdefender Console. Bitdefender förbehåller sig rätten att dra in ditt konto för alla licenser.

2. Villkor för masse-post

Obs! E-postsäkerhetstjänsten tillåter inte masse-postaktiviteter som inte överensstämmer med villkoren nedan.

Användare som använder Bitdefender GravityZone Security for Email för att skicka utgående e-post måste respektera villkoren nedan, avseende masse-post. Om du vill skicka masse-post, måste kunder och slutanvändare som skapar utskicket överensstämma med följande villkor.

Masse-postmeddelanden måste vara små till storleken:

·       Mindre än 150 KB för mindre än 100 mottagare.

·       Mindre än 30K för mindre än 1000 mottagare.

·       Mindre än 20K för fler än 1000 mottagare.

·       E-postbilagor ska skickas till en webbserver och en länk inkluderas.

Systemet kan hantera upp tll 300 utgående mottagare. Om din mottagarlista är större än 300 e-postadresser behöver du dela e-postmeddelandet.

Leverans och servicenivå

Leverans- och servicenivåavtal gäller inte för massutskick. I händelse av upptagna perioder förbehåller vi oss rätten att fördröja leveransen av massutskick samt dirigera om dem till alternativa datacenter. Support ges inte för olevererade e-postmeddelanden.

Godkännande - innan sändning

Stora kampanjer med över 200 mottagare måste skickas med ett exempelmeddelande till bulk@bitdefender.info minst 24 timmar i förväg. Mindre kampanjer ska BCC bulk@bitdefender.info. O detta inte görs kan e-post stoppas.

EfterlevnadDu är ensam ansvarig för efterlevnad av alla gällande lagstiftning.

Klagomål. Om vi får klagomål om missbruk förbehåller vi oss rätten att blockera framtida kampanjer. Om vi får klagomål från en leverantör är vi skyldiga att stoppa leverans av all e-post från kundens domän till den leverantören. (t.ex. AOL).

Adressen abuse@yourdomain.tld måste vara en giltig e-postadress som övervakas aktivt.

Skicka gränser. Alla e-postsäkerhetskonton som etableras från och med den 1 juni 2021 ska begränsas till 600 meddelanden/timme.

3. Sekretesspolicy för GravityZone Security for Email Solution, som ändras från tid till annan, som finns på: https://www.censornet.com/privacy-policy/.

Du ska till oss tillhandahålla all nödvändig åtkomst till sådan information som kan krävas av oss för att tillhandahålla tjänsten/tjänsterna, däribland men inte begränsat till kunddata, säkerhetsåtkomstinformation och konfigurationstjänster;

Du ska följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter avseende dess aktiviteter för vilka GravityZone Security for Email Solution/dokumentation tillhandahålls och ansvara för konfiguration och underhåll av konton och kunddata för att säkerställa korrekt användningsrapportering.

Du ska inte skicka, använda, lagra distribuera eller överföra virus eller något material när du använder programvaran eller dokument som är: (i) olagligt, skadligt, hotfullt, ärekränkande, obscent, bedrägligt, trakasserande, rasistiskt eller etniskt nedsättande; (ii) medverka i eller underlätta olaglig aktivitet; (iii) avbildar sexuellt explicita bilder; (iv) förordar olagligt våld; (v) är diskriminerande baserat på ras, kön, hudfärgm religiös övertygelse, sexuell läggning, handikapp; (vi) är på annat sätt olaglig eller orsakar skada för person eller egendom; eller (vii) är moraliskt osmaklig och vi förbehåller oss rätten att, utan fördom eller skyldighet enligt våra överiga rättigheter gentemot dig att inaktivera din åtkomst till material som bryter mot den här klausulen; Du ska inte bryta sekretessrättigheterna för någon person. Samla inte in eller lämna ut någon information om en identiferad eller identifierbar individ som skyddas av sekretessen och/eller dataskyddslagstiftning utan skriftlig tillåtelse. Samarbeta inte med eller underlätta identitetsstöld;

Du ska inte tillåta åtkomst till någon dator eller kommunikationssystem utan godkännande, däribland de datorer som används för att tillhandahålla tjänsterna. Försök inte ta dig in i eller inaktivera några säkerhetssystem. Distribuera inte avsiktligt virus, starta en DoS-attack eller försök inte på något annat sätt störa funktionen för en dator, kommunikationssystem eller webbplats. Försök inte att komma åt eller på annat sätt störa konton för användare av tjänsten eller själva tjänsten;

Du ska inte använda GravityZone Security for Email Solution på något sätt som kan nedgradera eller på ett negativt sätt påverka goodwill eller rykte för Bitdefender, kunder, partners eller någon annan tredje part; och

Organisationerna dirigerar e-post via Cloud genom att ändra deras MX-post.
Vi använder välkrediterade leverantörer i världsklass för att leverera GravityZone Email Security Solution som inkluderar Amazon, IBM och Microsoft. I Europa specifika datacenterplatsr inkluderar Frankfurt, Dublin och Amsterdam. Organisationer väljer vilket eller vilka datacenter som bearbetar deras e-post. Bland Storbritanniens datacenterplatser ingår London. Bland USA:s datacenterplatser ingår Wyoming, Texas och Virginia. I Förenade Arabemiraten ingår Dubai. E-postmeddelanden flödar genom infratrkturen inom valda datacenter ovan och kontrolleras för spam och virus och annat innehåll. Om meddelandet är "rent" loggas det och levereras till kundens e-postserver. Konversationen med kundens e-postserver loggas också.
Logginformation omfattar IP-adresser, fälten Till, Från och Ämne, serversvar och andra metadata, men inte meddelandetext eller filbilagor.

Loggdata lagras i samma datacenter som bearbetas e-posttrafik. Samma loggdata kan replikeras för rapportering och visualisering. Den hemregion som väljs vid tidpunkt för kontotilldelning avgör platsen för dessa data.
Under bearbetning skrivs meddelandet till disk. När det har levererats till kundens e-postserver raderas det direkt. Det här tar oftast inte mer än några sekunder. Om ett meddelande bedöms vara spam kan meddelandet skrivas till en karantän där det lagras i trettio (30) dagar. Organisationen kan välja att radera spam hellre än att sätta dem i karantän. Karantänen finns specifikt i följande datacenter: Amsterdam (för Storbritannien och EU), Dallas TX (för kunder i USA) och Dubai (för kunder i Förenade arabemiraten).

GravityZone Security for Email Solution-risker:

Det ska noteras att e-post vanligtvis skickas okrypterat i klartext och dirigeras genom flera nätverksleverantörer, system och servrar mellan avsändare och mottagare. Var och en av dessa leverantörer, system och servrar kan ha en kopia av det fullständiga e-postmeddelandet.

Användning av TLS (Transport Layer Security) för at kryptera server till serveröverföring av e-post används allt mer. Inom EMS finns alternativet att använda TLS för utgående e-post med specifika domäner som stöder det.

För känsliga meddelanden, däribland meddelanden som innehåller personuppgifter, rekommenderas att använda en separat e-postkrypteringslösning.

Det ska också noteras att GravityZone Security for Email Solution endast omfattar e-post som skickas eller tas emot externt. Interna meddelanden mellan användare bearbetas inte av Bitdefender.

Riskomfattning: Vår personal kan komma åt meddelandetxten (däribland filbilagor) i e-postmeddelanden som skickas eller tas emot externt - om de inte är krypterade - under den korta tid de skrivs till disk och bearbetas i molnet.

Endast ett mindre antal av vår personal är inblandade i administrationen av EMS-system eller med att ge support åt kunder som använder tjänsten, eller de som av driftsmässiga eller tekniska (programutveckling) skäl har åtkomst till infrastrukturen som bearbetar och tillfälligt lagras e-postmeddelanden. Samma mindre antal medarbetare kan komma åt spammeddelanden som lagras i en karantän om tjänsten är konfigurerad att sätta meddelanden som bedöms vara spam i karantän. Alla tjänstrelaterade data hanteras i enlighet med dataskyddslagstiftning.

Indata som innehåller personuppgifter - GravityZone Security for Email Solution: Indata för GravityZone Email Security Solution består av ingående och utgående e-postmeddelanden som skickas eller tas emot externt till eller från organisationen. E-postmeddelanden skickas okrypterade i klartext om inte en separat e-postkrypteringslösning används eller TLS gäller för utgående e-post som skickas till en angiven domän. E-postmeddelanden lagras, oftast i några sekunder, under analys och raderas direkt när de levereras till din e-postserver.

Utdata som innehåller personuppgifter - GravityZone Security for Email Solution:

· Utdata från EMS-tjänsten består av loggdata i samband med ingående och utgående e-postmeddelanden som skickas eller tas emot externt. Logginformation omfattar IP-adresser, fälten Till, Från och Ämne, serversvar och andra metadata, men inte meddelandetext eller filbilagor.

· Beroende på konfigurationen av tjänsten kan utgående data även omfatta fullständiga e-postmeddelanden som under analys bedöms vara spammeddelanden, om tjänsten är konfigurerad att sätta spammeddelanden i karantän hellre än att radera dem. Meddelanden i karantän lagras i trettio (30) dagar och raderas sedan.

· Loggdata hålls online i nittio (90) dagar och arkiveras sedan. Arkiverade loggdata raderas efter tolv (12) månader (men kan laddas ned på begäran av kunder när som helst före radering).

9. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BITDEFENDER GRAVITYZONE SECURITY FOR MOBILE SOLUTION

Bitdefender GravityZone Security for Mobile Solution är en molnbaserad tjänst som skyddar mobila enheter mot skadliga program, nätfiskeattacker, nätverkshot och enhetshot. Tjänsten består av en hanteringskonsol på moln- och agentapplikationer på mobila enhetsplattformar som stöds. Tjänsten ger en konfigurerbar skyddsnivå, som, när den konfigurerats, skannar all inkommande (och utgående) webbläsartrafik för nätfiskehot, analyserar mobilapplikationer, övervakar nätverkstrafiken och upptäcker operativsystem och konfigurationssårbarheter på mobila enheter. 

Mobil enhet definieras som enheter som körs på Android- eller iOS-operativsystem (Apple).  

Chrome-tillägget definieras som tillägget Security for Chrome i lösningen Security for Mobile som kan installeras i Chrome-webbläsare. Dessa räknas också som mobila enheter. 

 

A. Produktanvändningspolicy

Så här beräknas produktanvändning:

Följande beskriver de mätvärden som används för att beräkna produktanvändning för Bitdefender GravityZone Security for Mobile under en kalendermånad. För att undvika tveksamheter beräknas en kalendermånad från den första till den sista dagen i månaden, t.ex. 1 januari till 31 januari, 1 april till 30 april, osv.

a) Antalet aktiva enheter betyder: de enheter som har upptäckts som online (skickat eller mottagit minst ett keepalive-meddelande till hanteringskonsolen) under perioden. För att en enhet ska debiteras måste den ha varit online minst en gång under perioden. 

b) Utan en MDM-integration (Mobile Device Management) är det inte möjligt att upptäcka om en avinstallerad/ominstallerad enhet fysiskt är samma enhet. I dessa fall debiteras båda enheterna och betraktas som aktiv enhet.   

c) På enheter där både mobilagenten och Chrome-tillägget är installerat och aktiverat samtidigt, om enheterna inte är registrerade med samma ID till Security for Mobile-konsolen av MDM-lösningen (Mobile Device Management), registreras de som två separata enheter på Security for Mobile-konsolen och de debiteras som två separata enheter. Vid tidpunkten för lanseringen av detta dokument är Google MDM den enda lösningen som testats av Bitdefender som registrerar mobila enheter och Chrome-tillägget som en enda enhet. Kontakta din MDM-leverantör för att testa din integration innan du installerar Chrome-tillägg för att undvika dubbla faktureringar. 

d) Användare kan avaktivera gamla enheter och byta till nya enheter. Under sådana omständigheter gäller regel ”a” fortfarande och de kommer att behandlas som två separata enheter.   

Användning är summan av aktiva enheter (däribland Chrome-tillägg) enligt definitionen ovan. Beräkningen av produktanvändning som presenteras ovan gäller månadsfakturering (MSP). För årlig eller flerårig fakturering är produktanvändningen lika med antalet ”sålda” mobila enheter enligt det kommersiella avtalet. 

Överanvändning. Du åtar dig att det maximala antalet mobila enheter som kommer att omfattas inte överstiger antalet prenumerationer du har köpt från tid till annan. Om du överskrider antalet köpta prenumerationer samtycker du till att betala ytterligare prenumerationsavgifter för de ytterligare mobila enheterna, tillbaka till tidpunkten för överbelastning. 

Överanvändning ska vara ett användningsscenario där en årlig/flerårig betalande kund använder mer än det antal mobila enheter som anges i det kommersiella avtalet, vilket beräknas med hjälp av metoden Aktiva enheter som presenteras ovan. Bitdefender förbehåller sig rätten att fakturera skillnaden mellan den sålda mobilenhetsprenumerationen och de faktiska aktiva enheterna enligt Bitdefender-konsolen. Bitdefender förbehåller sig rätten att stänga av ditt konto för alla licenser.   

 

B. Dataskydd

Oaktat de allmänna bestämmelserna om dataskydd i detta avtal, avseende personuppgifter som samlas in av Bitdefender Gravityzone Security for Mobile Solution från dina användare och tillämplig dataskyddslagstiftning som reglerar detta förhållande, enligt EU:s tillämpliga lagstiftning om personuppgifter (GDPR - Allmän dataskyddsförordning), är Bitdefender en databehandlare avseende de personuppgifter som samlas in genom denna tjänst för och å dina vägnar för din mobila säkerhet, och du är personuppgiftsansvarig avseende de insamlade personuppgifterna, genom att anpassa policyerna och lösningens inställningar. Du är ansvarig för att följa GDPR-bestämmelserna, däribland laglig behandling av personuppgifter, informera användare om användningen av deras personuppgifter, säkerheten för personuppgifter och säkerställa att tjänstanvändare kan utöva sina rättigheter, enligt databehandlingsavtalet som finns här: https://www.bitdefender.com/content/dam/bitdefender/legal/data-processing-agreement-gz-mobile-solution.pdf.

 

GravityZone Security for Mobile Solution-risker:

Det bör noteras att skyddsfunktioner som tillhandahålls av Security for Mobile beror på administratörskonfigurationen. Som standard aktivera en "bästa praxis"-uppsättning med detekteringar på varje ny kunds konto. Dessa detekteringar är dock inte utformade för att vidta några åtgärder på mobila enheter. Säkerhetsadministratörer som ansvarar för att hantera mobilsäkerheten måste visa standardkonfigurationerna och aktivera lämpliga åtgärder på sina konton. 

Bitdefender Security for Mobile förlitar sig på agentapplikationer för mobila enheter för att ge skydd. Men med tanke på att inte alla mobila enheter är företagsägda, (dvs. BYOD, Bring Your Own Device) kanske de behörigheter som krävs av agenten för att tillhandahålla det skydd som konfigurerats av admin inte godkänns av ägaren till den mobila enheten, så agenterna kan misslyckas med att tillhandahålla den nödvändiga skyddsnivån. Att be slutanvändaren att tillhandahålla erforderliga behörigheter samt att följa regler och lagar är kundens ansvar. Vi, som Bitdefender, kan inte tvinga slutanvändaren att tillhandahålla alla nödvändiga behörigheter. 

Till exempel kräver antinätfiskefunktionen en lokal VPN-teknik som aktiveras på den mobila enheten. För att möjliggöra denna teknik krävs dock tillstånd från enhetens ägare. Om sådan åtkomst inte är tillåten kommer antinätfisketekniken inte att fungera som avsett. 

För att underlätta efterlevnaden av regler och lagar kan säkerhetsadministratörer ändra nivån på data som ska samlas in från de mobila enheterna via mobila agenter. Observera att begränsningar i datainsamlingen också kan leda till att man inte kan utnyttja vissa av funktionerna. Till exempel kräver djup analyskapacitet åtkomst till apk-filerna på Android-enheter. En administratör kan välja att inte samla in binärprogram på mobila enheter (eller en uppsättning mobila enheter). Men när binärprograminsamling är inaktiverad, kan djupanalysfunktionen inte användas för programmen på dessa mobila enheter. 

10. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BITDEFENDER INTEGRITY MONITORING-TILLÄGG

Bitdefender Integrity Monitoring-tillägg granskar och validerar ändringar som gjorts på Windows- och Linux-endpoints för att bedöma integriteten hos flera entiteter enligt beskrivningen i dokumentationen för produkten. Integrity Monitoring-tillägget fungerar baserat på standardregler, som tillhandahålls av Bitdefender, och anpassade regler. Dessa regler är tillgängliga på sidan Policyer > Regler för Integrity Monitoringintegritetsövervakningsregler i Kontrollcenter. Baserat på dessa regler vidtar Integrity Monitoring-tillägget åtgärder när händelser genereras för filer, mappar, registerposter, användare, tjänster och installerad programvara. Dessa händelser visas på sidan Rapporter >Händelser för Integrity Monitoring i Kontrollcenter.

Under underhållsfönstret som utförs med Bitdefender Patch Management kommer standardreglerna för Integrity Monitoring att pausas enligt dokumentationen. För tydlighetens skull innebär det att om inget policyprogram eller ny tillämpning inträffar medan Integrity Monitoring pausas, är de gamla attributen för entiteter som finns i aviseringar efter att Integrity Monitoring har återupptagits de som fanns innan korrigeringsprocessen startade. Om ett policyprogram eller en ny tillämpning inträffar medan Integrity Monitoring pausas kommer de gamla attributen att förnyas till de som finns för övervakade entiteter vid tidpunkten för tillämpning eller ny tillämpning.

11. TEKNISK SUPPORT. TJÄNSTER

Teknisk support för Bitdefender-lösningen ingår under licens-/prenumerationsperioden. Vissa tekniska supportfunktioner kan erbjudas av Bitdefender via dess återförsäljare under Bitdefender-lösningens prenumerationsperiod såsom fastställs på Bitdefenders webbplats. Teknisk support ska styras av följande villkor: alla sådan teknisk support ska tillhandahållas utan garanti av något slag. Det är enbart ditt ansvar att genomföra en säkerhetskopiering av alla dina befintliga data och programvaror innan du får teknisk support.

Standardsupport.Villkoren för teknisk standardsupport för Bitdefender Gravityzone Enterprise anges här: https://www.bitdefender.com/site/view/enterprise-support-policies.html.

Betalda tjänster:

Professionella tjänster: Om du köper dessa tjänster fungerar de enligt servicenivåavtalet som finns på följande adress: https://www.bitdefender.com/media/materials/legal/Service-Level-Agreement-for-Professional-Services.v1.1.pdf.

Premium-tjänster för teknisk support: Om du köper dessa tjänster fungerar de enligt Enterprise Support-policyn som finns på: https://www.bitdefender.com/site/view/enterprise-support-policies.html.

MDR-tjänst (Foundations): Om du köper dessa tjänster är drivs de enligt villkoren som finns på följande adress: https://www.bitdefender.com/site/view/legal-eula.html.

Bitdefender förbehåller sig rätten att förvägra, dra in eller avsluta all tekniks support efter eget gottfinnande i händelse av att du inte fullföljer dina skyldigheter. De tekniska supportpolicyerna kan förändras efter Bitdefenders gottfinnande, emellertid kommer Bitdefender inte att i större grad minska nivån för de tjänster som erbjuds för program som stöds under den period för vilken avgifter för teknisk support har betalats. Du bör granska policyerna som finns publicerade på webbplatserna innan du går in i beställningsdokumentet för de tillämpliga tjänsterna. Om du avser att få professionella tjänster måste du signera en separat arbetsframställning med Bitdefender. Dessa villkor gäller inte utvärderings- och betalösningar.

12. KONFIDENTIALITET.

Ingen part ska lämna ut någon konfidentiell information och/eller patenterad information som tillhör den andra parten om så inte överenskommits skriftligen med den sagda parten. Konfidentiell information ska begränsas till villkoren och prissättningen i detta avtal och all information tydligt identifieras som konfidentiell. Denna skyldighet ska inte gälla information som fåtts som: (i) är eller blir känd av mottagaren utan skyldighet att upprätthålla dess konfidentialitet; (ii) är eller blir allmänt känd offentligt utan agerande eller försummelse av mottagaren; eller (iii) är oberoende utvecklad av mottagaren utan användning av konfidentiell eller patenterad information. I händelse av att någon av parterna krävs att lämna ut konfidentiell och patenterad information enligt lag, skall den andra parten meddelas om den begärda utlämningen. Varje part godkänner att hålla varandras konfidentiella information konfidentiell under en period om tre år från datumet för utlämningen. Vi godkänner även att endast lämna ut konfidentiell information till de anställda eller agenter som måste känna till den och som åläggs att skydda den mot obehörig utlämning. Inget ska förhindra någon av parterna från att lämna ut villkoren eller prissättningen enligt detta avtal eller beställningar som skickas enligt detta avtal i någon juridisk process som uppstår från eller i samband med detta avtal.

13. GARANTIER. FRISKRIVNINGAR.

Bitdefender garanterar att Bitdefender-lösningen tillhandahålls på ett professionellt sätt som överensstämmer med branschstandarden. Bitdefender garanterar dig att kodningen av programvaran på det medium som Bitdefender-lösningen tillhandahålls på inte har brister vad gäller material och yrkesskicklighet, och att Bitdefender-lösningen i stort ska följa sin dokumentation, under en period av nittio (90) dagar från det datum du köpte licensnyckeln eller aktiveringskoden ("garantiperiod").

Garantin ska inte gälla om (i) produkten inte har använts i enlighet med villkoren i detta avtal och dokumentationen; (ii) problemet har orsakats av att du inte tillämpat uppdateringar, uppgraderingar eller annan åtgärd eller anvisning som rekommenderats av Bitdefender, (iii) problemet uppstår av en orsak utanför Bitdefenders rimliga kontroll.

Om Bitdefender meddelas skriftligen om ett brott mot garantin under garantiperioden är Bitdefenders hela skyldighet och din enda gottgörelse (enligt Bitdefenders val): (i) att korrigera, reparerar eller ersätta Bitdefender-lösningen inom en skälig tid, eller (ii) att godkänna en återbetalning av avgiften efter retur av produkterna tillsammans med inköpsbevis. Alla ersättningsprodukter får samma garanti som kvarstoden av den ursprungliga garantiperioden.

Bitdefender ska hålla dig skadeslös och skydda dig från fordran från en tredje part om att din användning eller innehav av Bitdefender-produkten i enlighet med villkoren i detta avtal inkräktar på ett tredjepartspatent, varumärke eller upphovsrätt.

Föregående skyldighet för Bitdefender gäller inte avseende programvara, tjänster eller delar komponenter därav: (i) som inte levereras av Bitdefender; (ii) används på ett sätt som inte uttryckligen är godkänt enligt detta avtal eller medföljande dokumentation (iii) görs i enlighet med dina specifikationer; (iv) modifieras av någon annan än Bitdefender, om den påstådda överträdelsen är relaterad till sådan modifiering; (v) kombinerad med andra produkter, processer eller material där den påstådda överträdelsen inte skulle existera om det inte vore för sådan kombination; eller (vi) där du fortsätter den påstådda överträdelseaktiviteten efter att du meddelats om denna och fått modifieringar som skulle ha undvikit den påstådda överträdelsen.

I händelse av att Bitdefender-lösningen anses av en domstol i kompetent jurisdiktion utgöra en kränkning, ska Bitdefender, efter eget gottfinnande, göra något av följande: (i) utverka rätten till fortsatt användning; (ii) modifiera Bitdefender-lösningen så att dess användning inte blir kränkande; (iii) ersätta Bitdefender-lösningen med liknande produkter i funktionalitet och prestanda; eller (iv) om inget av föregående alternativ är skäligen genomförbart för Bitdefender, ska Bitdefender återbetala den proportionellt oanvända delen av Bitdefender-lösningen.

Parterna kan begära gottgörelse enligt denna bestämmelse, förutsatt att de: (a) underrättar inom tio (10) dagar efter att anspråk görs eller förhandlingar utfärdas mot; (b) ge total kontroll av försvar och förlikning till den skadeslösa parten (förutsatt att förlikning friar den skadeslösa parten från allt ansvar i ärendet); (c) tillhandahålla all tillgänglig information och rimlig assistans, och (d) inte tidigare har omfattat eller förlikat sådant anspråk.

DET HÄR AVSNITTET FASTSLÅR BITDEFENDER HELA ANSVARSSKYLDIGHET OCH DIN ENDA OCH UTESLUTANDE ERSÄTTNING FÖR ÖVERTRÄDELSE- OCH FELANVÄNDNINGSANSPRÅK.

BITDEFENDER GARANTERAR INTE ATT BITDEFENDER-LÖSNINGEN UPPFYLLER DINA KRAV. BITDEFENDER GARANTERAR INTE ATT PROGRAMMEN KAN KÖRAS UTAN FEL ELLER AVBROTT ELLER ATT BITDEFENDER KOMMER ATT KORRIGERA ALLA PROGRAMFEL. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG ÄR DESSA GARANTIER EXKLUSIVA OCH DET FINNS INGA ANDRA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, DÄRIBLAND GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR HANDELSBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.

DEN HÄR BITDEFENDER-LÖSNINGEN ÄR INTE FELTOLERANT OCH ÄR INTE UTFORMAD ELLER AVSEDD FÖR ANVÄNDNING I NÅGON RISKFYLLD MILJÖ, SOM KRÄVER FELSÄKER PRESTANDA ELLER DRIFT. DENNA BITDEFENDER-LÖSNING ÄR INTE KONSTRUERAD OCH CERTIFIERAD FÖR ANVÄNDNING VID DRIFT AV FLYGPLANSNAVIGERING, KÄRNTEKNISKA ANLÄGGNINGAR ELLER KOMMUNIKATIONSSYSTEM, VAPENSYSTEM, DIREKTA ELLER INDIREKTA LIVSUPPEHÅLLANDE SYSTEM, FLYGTRAFIKLEDNING ELLER NÅGON APPLIKATION ELLER INSTALLATION DÄR FEL KAN LEDA TILL DÖDSFALL, ALLVARLIG FYSISK SKADA ELLER SKADA PÅ EGENDOM.

FÖRUTOM DET SOM ANGES I DETTA AVTAL, FRÅNSÄGER SIG BITDEFENDER ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE PRODUKTER, FÖRBÄTTRINGAR, UNDERHÅLL OCH STÖD MED ANKNYTNING TILL DESSA ELLER ANNAT MATERIAL (MATERIELLA ELLER IMATERIELLA) ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV HONOM. BITDEFENDER FRÅNSÄGER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH ÅTAGANDEN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, SKADOR FÖR FÖRLORAD GOODWILL, ARBETSSTOPP, DATAFÖRLUST, FALSKA POSITIVER ELLER FALSKA NEGATIVER, TRASIG ENHET ELLER FUNKTIONSFEL, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, TITEL, INGEN PÅVERKAN, EXAKTHET, NOGGRANNHET, INFORMATIVT INNEHÅLL, SYSTEMINTEGRATION OCH ICKE INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER GENOM ATT FILTRERA, INAKTIVERA, ELLER AVLÄGSNA SÅDAN TREDJE PARTS MJUKVARA, SPIONPROGRAM, REKLAM, KAKOR, E-POST, DOKUMENT, ANNONSER ELLER LIKNANDE, OAVSETT OM DET KOMMER FRÅN STADGAR, LAGAR, FÖRHANDLINGSÖVERENSKOMMELSER, SEDER OCH BRUK ELLER BRANSCHPRAXIS.

DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR KORREKT SÄKERHETSKOPIERING AV ALLA DATA OCH DU SKA VIDTA LÄMPLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA SÅDANA DATA. BITDEFENDER ANSVARAR INTE PÅ NÅGOT SÄTT FÖR DATA SOM FÖRLORAS ELLER BLIR KORRUPTA.

Bitdefender agerar för sina partners när det gäller friskrivning, exkludering och/eller begränsning av skyldigheter, garantier och ansvar såsom anges i detta avtal. Föregående bestämmelser ska gälla i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

ANSVARSBEGRÄNSNING. INGEN PART SKA VARA ANSVARSSKYLDIG FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, BESTRAFFANDE ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR, ELLER FÖRLUST AV VINST, INTÄKT, DATA ELLER DATAANVÄNDNING. BITDEFENDERS MAXIMALA ANSVARSSKYLDIGHET FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL ELLER DIN BESTÄLLNING, OAVSETT OM DET ÄR I KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SKA BEGRÄNSAS TILL DE AVGIFTER DU BETALAT TILL BITDEFENDER FÖR DEN BRISTANDE BITDEFENDER-LÖSNINGEN ELLER TJÄNSTERNA ENLIGT DETTA AVTAL SÅSOM ANGES PÅ DIN BESTÄLLNING. VISSA STATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING ELLER EXKLUDERING AV ANSVARSSKYLDIGHET FÖR TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER EXKLUDERING KANSKE INTE GÄLLER DIG. I INGET FALL SKA BITDEFENDERS ANSVARSSKYLDIGHET ÖVERSTIGA INKÖPSPRISET SOM BETALATS AV DIG FÖR BITDEFENDER-LÖSNINGEN.

BITDEFENDER BEGRÄNSAR ELLER UTESLUTER INTE SIN ANSVARSSKYLDIGHET FÖR (i) DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKAS AV ALLVARLIG FÖRSUMMELSE, (ii) BEDRÄGLIGT FÖRTAL, ELLER (iii) ALL ANNAN ANSVARSSKYLDIGHET I DEN UTSTRÄCKNING ATT SÅDAN ANSVARSSKYLDIGHET INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

14. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION.

Bitdefender kan skicka juridiska meddelanden och annan kommunikation om programvaru- och underhållsprenumerationstjänsterna eller vår användning av den information du ger oss ("kommunikation"). Bitdefender skickar kommunikation via meddelanden i produkten eller via e-post till den primära användarens registrerade e-postadress eller publicerar kommunikation på dess webbplatser. Den juridiska grunden för att skicka denna kommunikation är detta kontrakt (för transaktionskommunikation) och legitim marknadsföring till aktuella kunder (för kommersiell kommunikation)

15. SEKRETESSPOLICY OCH GDPR.

15.1 All information om hur personuppgifterna bearbetas under användningen av Bitdefender-lösningen och tjänsterna anges i Bitdefenders sekretesspolicy. Genom att godkänna det här avtalet förstår du att du har informerats om hur dina personuppgifter kommer att bearbetas enligt sekretesspolicyn för Business Solutions som finns på: https://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy.html och personuppgiftsinformationen för kunders eller partners affärskontakter som finns på: https://www.bitdefender.com/site/view/legal-personal-data-notice-for-business-contacts-of-the-clients-or-partners.html

Avseende personuppgifter som samlas in av Bitdefender-lösningen från dina användare och tillämplig dataskyddslagstiftning som styr detta förhållande, är enligt den tillämpliga lagstiftningen i EU om personuppgifter (GDPR – General Data Protection Legislation), Bitdefender tillsammans med dig gemensamma kontrollanter, såsom beskrivs ytterligare i detta avsnitt.

Bitdefender fungerar som en datakontrollant för de personuppgifter som samlas in via dess produkter och tjänster som sålts till/genom företagskunder endast i syfte att säkerställa informations- och nätverkssäkerhet, däribland supportaktiviteter för detta syfte (endast i specifika fall, när supportaktiviteter ingår i det specifika kontraktet med Bitdefender). Användarna fungerar också som datakontrollanter i relation till de personuppgifter de kan ha åtkomst till via Bitdefenders produkter och tjänster i syfte att säkerställa informations- och nätverkssäkerhet. För alla andra eventuella syften som företagsanvändare kan besluta om internt på egen hand, agerar företagskunder och tjänsteleverantörer (och deras kunder) som separata och oberoende datakontrollanter, som samlar in personuppgifter från en annan källa, det vill säga Botdefenders produkter och tjänster.

De gemensamma kontrollanterna är var och en oberoende och separat ansvarig för att följa GDPR-bestämmelserna, däribland laglig bearbetning av personuppgifter, informera tjänstanvändare om användning av deras personuppgifter, säkerheten för personuppgifter och säkerställa att tjänstanvändare kan utöva sina rättigheter, enligt ordningen för gemensamma kontrollanter som finns här: https://www.bitdefender.com/media/materials/legal/Joint-Controllers-Arrangement.pdf

15.2 Oaktat de tidigare bestämmelserna i detta kapitel, med avseende på Bitdefender Integrity Monitoring-tillägg, fungerar Bitdefender som databehandlare i förhållande till de personuppgifter som samlas in genom detta tillägg för kundens interna säkerhetshantering. Kunden agerar personuppgiftsansvarig i förhållande till de insamlade personuppgifterna genom att anpassa reglerna och varaktigheten av datalagringen. Kunden är strikt ansvarig för att följa GDPR-bestämmelserna, däribland laglig behandling av personuppgifter, informera användare om användningen av deras personuppgifter, säkerheten för personuppgifter och se till att tjänsteanvändare kan utöva sina rättigheter, enligt dataskyddsavtalet som finns här: https://www.bitdefender.com/content/dam/bitdefender/legal/dpa-for-integrity-monitoring.pdf

16. TEKNOLOGIER.

Bitdefender informerar dig att i vissa program eller produkter kan de använda datainsamlingsteknik för att samla in teknisk information (däribland misstänkta filer), för att förbättra produkterna, för att tillhandahålla tillhörande service, för att anpassa dem till de senaste branschtrenderna och för att förhindra olicensierat eller olaglig användning av produkten eller skador som kommer från de skadliga produkterna.

Du godkänner att Bitdefender kan använda sådan information som del av de tjänster som tillhandahålls i samband med produkten och för att förhindra och stoppa skadliga program från att köras på din enhet.

Genom att acceptera detta avtal bekräftar och godkänner du att säkerhetstekniken som används kan skanna trafiken i ett opersonligt läge för att upptäcka skadlig kod och för att förhindra skador till följd av skadlig kod och program.

Du godkänner och accepterar att Bitdefender kan tillhandahålla uppdateringar och tillägg till programmet eller produkten som automatiskt laddas ner till din enhet. Genom att godkänna det här avtalet, samtycker du till att vissa av de exekverbara filerna som anses vara potentiellt skadliga, kan skickas till Bitdefenders servrar för att skannas.

Bitdefender förbehåller sig rätten att samla in viss information från den dator där det är installerat, beroende på vilka moduler och tjänster du har aktiverat i din Bitdefender-lösning. Sådan information kan gälla potentiella säkerhetsrisker samt webbadresser till webbplatser som besökts som Bitdefender-lösningen och tjänsterna bedömer vara falska. Webbadresserna kan innehålla personligt identifierbar information som en potentiellt falsk webbplats försöker samla in utan ditt tillstånd. Därför godkänner du att vissa produktmoduler, tjänster och komponenter kan samla in delar av data från dina system i syfte att utvärdera och förbättra möjligheten för Bitdefenders produkter att upptäcka skadligt beteende, potentiellt falska webbplatser och andra Internet-säkerhetsrisker. Bitdefender använder även egna molntekniker för att genomföra skanning på vissa webbadresser, filer eller e-postmeddelanden som skickas från dina system.

17. GRANSKNINGSRÄTTIGHETER.

Bitdefender kan granska din använder av Bitdefender-lösningen för att verifiera att din användning följer tillämplig dokumentation. En granskning görs med rimlig förvarning och under normala arbetstider, men inte oftare än en gång per år om inte allvarliga avvikelser noterats under en tidigare granskning. Du samtycker till att implementera interna skydd för att förhindra obehörig kopiering, distribution, installation eller användning av eller åtkomst till Bitdefender-lösningen. Du samtycker dessutom till att genomföra registreringar som räcker för att certifiera att du följer det här avtalet och, vid förfrågan från Bitdefender, tillhandahålla och verifiera mätvärden och/eller rapporter baserat på sådana registreringar och redovisning av både antal kopior (per produkt och version) och nätverksarkitekturer som de skäligen kan relatera till din prenumeration och distribution av Bitdefender-lösningen.

18. FORCE MAJEURE.

Ingen part ska bryta avtalet i händelse av att vara oförmögen att fullfölja sina skyldigheter till följd av naturkatastrof, krig, nödsituationer, arbetsstrejk, terrordåd, betydande oanvändbarhet av Internet, oförmåga att anskaffa material eller annan orsak eller tillstånd utanför dess rimliga kontroll; förutsatt dock att om sådana orsaker varar under en period av mer än trettio (30) kalenderdagar, kan någon av parterna avsluta avtalet som påverkas av sådan force majeure efter ett skriftligt meddelande till den andra parten.

19. ALLMÄNT.

Om du befinner dig i USA eller Kanada styrs detta avtal av lagstiftningen i staten Florida, USA, med jurisdiktionsort i Broward County. Om du befinner dig i Storbritannien, Australien och Nya Zeeland styrs detta avtal av brittisk lagstiftning, med jurisdiktionsort i Reading. Om du befinner dig i Nederländerna, Belgien, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige styrs detta avtal av holländsk lagstiftning med jurisdiktionsort i Haag. Om du befinner dig i Tyskland och Österrike styrs detta avtal av tysk lagstiftning med jurisdiktionsort i München. Om du finns i övriga Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien styrs detta avtal av rumänsk lagstiftning med jurisdiktionsort i Bukarest.

Inget i detta licensavtal förminskar eventuella rättigheter du kan ha enligt befintlig konsumentskyddslagstiftning eller andra tillämpliga lagar i din jurisdiktion som inte kan frångås i avtal.

I händelse av ogiltighet av någon bestämmelse i detta avtal skall ogiltighet inte påverka giltigheten av återstående delar av detta avtal.

Detta avtal beskriver vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagstiftningen i din delstat eller ditt land. Du kan också ha rättigheter avseende den part från vilken du anskaffade Bitdefender Solution. Detta avtal ändrar inte dina rättigheter eller skyldigheter enligt lagstiftningen i din delstat eller ditt land om lagstiftningen i din delstat eller ditt land inte tillåter att så sker.

Bitdefender förbehåller sig rätten att samarbeta med eventuell juridisk process och rättslig eller annan myndighetsbegäran i samband med din användning av Bitdefender-lösningen och tjänsterna. Det innebär att Bitdefender kan tillhandahålla dokument och information relevanta för en stämning eller för en rättslig eller annan myndighetsutredning.

BitDefender och BitDefenders logotyper är varumärken för BITDEFENDER. Alla andra varumärken som används i produkten eller tillhörande material tillhör respektive ägare.

Bitdefender förbehåller sig rätten att överlåta detta avtal efter eget gottfinnande. Du får inte överlåta detta avtal utan föregående skriftligt tillstånd från Bitdefender förutsatt, dock, att du har rätt att överföra detta avtal enligt lag som en del av en sammanslagning, omorganisation eller försäljning av alla eller väsentligen alla dina tillgångar eller aktier efter skriftligt meddelande till Bitdefender.

BITDEFENDER kan ändra dessa villkor när som helst och de reviderade villkoren gäller automatiskt motsvarande versioner av Bitdefender Solution som distribueras tillsammans med de reviderade villkoren. Om någon del av avtalet bedöms ogiltig eller ogenomförbar, skall det inte påverka giltigheten av resten av villkoren, som skall förbli giltigt och verkställbart. I händelse av kontrovers eller inkonsekvens mellan översättningar av avtalet till andra språk har den engelska versionen utfärdad av BITDEFENDER företräde.

Kontakta BITDEFENDER, på 15 A Orhideelor Street, Orhideea Towers Building, 11th floor, District 6, Bukarest, 060071, Rumänien; tel +40 212 063 470; fax +40 212 641 799, e-postadress: office@Bitdefender.com