Bitdefender Brandvägg: Översikt och huvudfunktioner

Bitdefender brandvägg ger ett extra skydd genom att blockera inkommande och utgående obehöriga anslutningsförsök, både i det lokala nätverket och på Internet. Den är ungefär som en vakt vid din port - den håller koll på anslutningsförsök och bestämmer vilka som ska tillåtas och vilka som ska blockeras. Din personliga information förblir säker från hackare och datasnokar. Nedan finns grundläggande information om de viktigaste funktionerna i Bitdefender brandvägg. För mer ingående information hänvisar vi till användarhandboken.

 

SLÅ PÅ/AV BRANDVÄGGEN

För att aktivera eller inaktivera brandväggsskyddet:

1. Öppna Bitdefender-gränssnittet och klicka på Skydd på vänstermenyn.

2. I panelen Brandvägg slår du på eller av motsvarande strömbrytare i panelen Brandvägg.

Bitdefender brandvägg

 

PROGRAMÅTKOMST

Fliken Programåtkomst visar de 15 senaste brandväggsreglerna som lagts till för program som nyligen har haft tillgång till Internet. Så här kommer du åt fönstret Programåtkomst:

1. Klicka på Skydd i den vänstra sidofältet i Bitdefender-gränssnittet.

2. I panelen Brandvägg klickar du på Inställningar och sedan på Programåtkomst.

Om du vill veta mer om en viss regel i fliken Programåtkomst klickar du på den för att expandera den och väljer sedan Visa programregler. Fliken Regler öppnas och där finns ytterligare information.

Application access

 

 

REGLER

Bitdefender brandvägg använder en uppsättning regler för att filtrera data som överförs till och från ditt system. Den skapar automatiskt en regel när en app försöker få tillgång till internet. Som en säkerhetsåtgärd får du ett meddelande varje gång en potentiellt skadlig app blockeras från att komma åt internet.

På fliken Regler kan du titta på de olika program för vilka regler redan har skapats. Samtidigt kan du filtrera reglerna utifrån vilka typer av nätverk de gäller för.

Du kan också lägga till, ta bort eller redigera appregler manuellt. Om du vill redigera eller ta bort en brandväggsregel klickar du på den, klickar sedan på ellipsen ••• och väljer:

    • Redigera regel - öppnar ett fönster där du kan redigera den aktuella regeln.
    • Ta bort regel - du kan välja att ta bort den aktuella uppsättningen regler för den valda appen.

firewall rules

För varje regel visas följande information:

Nätverk - Det är processen och nätverksadaptertyperna som regeln gäller. Regler skapas automatiskt för att filtrera nätverks- eller internetåtkomst via valfri adapter. Som standard gäller reglerna för alla nätverk. Du kan skapa regler manuellt eller redigera befintliga regler för att filtrera ett programs nätverk eller internetåtkomst via en specifik adapter (till exempel en trådlös nätverksadapter).

Protokoll - IP-protokollet som regeln gäller. Som standard gäller reglerna för alla protokoll.

Trafik - Regeln gäller i båda riktningarna, ingående och utgående.

Portar - PORT-protokollet som regeln gäller. Som standard gäller reglerna för alla portar.

IP - Internetprotokollet (IP) som regeln gäller. Som standard gäller reglerna för alla IP-adresser.

Åtkomst - Om applikationen tillåts eller nekas åtkomst till nätverket eller internet under de angivna omständigheterna.

 

NÄTVERKSADAPTER

Bitdefender tilldelar automatiskt en nätverkstyp till varje nätverksanslutning som den upptäcker. Beroende på nätverkstyp ställs brandväggsskyddet in på lämplig nivå för varje anslutning.

Oavsett om du ansluter till internet med en Wi-Fi- eller Ethernet-adapter kan du konfigurera vilka inställningar som ska tillämpas för säker navigering. Alternativen du kan välja mellan är:

Dynamisk – nätverkstypen kommer att ställas in automatiskt baserat på profilen för det anslutna nätverket, hem/kontor eller offentligt. När detta händer kommer endast brandväggsregler för den specifika nätverkstypen eller de som har definierats att gälla för alla nätverkstyper att gälla.

Hem/Kontor – nätverkstypen kommer alltid att vara Hem/Kontor, utan hänsyn till profilen för det anslutna nätverket. När detta händer kommer endast brandväggsregler för hem/kontor eller de som är definierade att gälla för alla nätverkstyper att gälla.

Publik – nätverkstypen kommer alltid att vara offentlig, utan hänsyn till profilen för det anslutna nätverket. När detta händer kommer endast brandväggsregler för offentliga eller de som är definierade att gälla för alla nätverkstyper att gälla.

Bitdefender firewall network adapters

 

INSTÄLLNINGAR

Följande avancerade inställningar kan konfigureras här:

Bitdefender brandvägg - inställningar

Portskanningsskydd - upptäcker och blockerar försök att ta reda på vilka portar som är öppna. Portskanningar används ofta av hackare för att ta reda på vilka portar som är öppna på din enhet. De kan sedan bryta sig in i din enhet om de hittar en mindre säker eller sårbar port.

Varningsläge (tidigare paranoidläge) - varningar visas varje gång en app försöker ansluta till internet. Välj Tillåt eller Blockera. När larmläget är aktiverat stängs profilfunktionen automatiskt av. Varningsläge kan användas samtidigt med batteriläge.

Tillåt åtkomst till domännätverk – tillåt eller neka åtkomst till resurser och resurser som definierats av dina domänkontrollanter. Det här alternativet är endast synligt om datorn tillhör ett domännätverk.

Smygläge - fastställer om du kan upptäckas av andra enheter. Klicka på "Redigera stöldinställningar" för att välja när din enhet ska eller inte ska vara synlig för andra datorer.

Standardprogrambeteende - tillåter Bitdefender brandvägg att tillämpa automatiska inställningar på program utan definierade regler. Klicka på "Redigera standardregler" för att välja om automatiska inställningar ska tillämpas eller inte.

Använd passivt detekteringsläge - gäller DHCP-enhetsdetektering (Dynamic Host Configuration Protocol). När den här inställningen är avstängd lyssnar Bitdefender brandvägg endast efter DHCP-paket på port 67 UDP. När den är på lyssnar brandväggen och tar emot alla paket utan att störa DHCP-servrar som körs på den lokala maskinen.